Copyright  -  KROLING  2011
“KROLING“ d.o.o. iz Danilovgrada osnovano je 26.06.1996.godine pod imenom “KROLING PRODUCTION“.

Tokom 2002.godine izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima. Potvrdom o registraciji Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici od 25.07.2002.godine Društvo je upisano kao “Društvo za građevinarstvo, proizvodnju i promet, export-import “KROLING“d.o.o. - Danilovgrad.
Adresa Društva je : Vlajka Đuranovića bb - Danilovgrad, a kancelarije u Podgorici - Crnogorskih serdara bb i Nikšićki put bb.
Broj stalno zaposlenih u aprilu 2010.g. iznosi 144 (stotinučetrdesetčetri), a zbog nedostatka radne snage primorani smo da angažujemo i oko 420 nerezidentna fizička lica sa područja Srbije, B i H i Makedonije.

Osnovna djelatnost Društva je građevinarstvo (izgradnja stambenih i poslovnih objekata, adaptacija i rekonstrukciuja objekata, izgradnja posebnih građevina (silosa, hangara, stovarišta, i sl.), građevinske usluge i proizvodnja (99% ukupnog prihoda), a Društvo pruža i ugostiteljske usluge. ( objekat Caffe Caffe koji se nalazi u ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici) (1% ukupnog prihoda)

Društvom upravlja osnivač, a zastupa ga i predstavlja Izvršni direktor. Osnivač i Izvršni direktor Društva je Željko Mišković sa 100% uloga.Društvo je u 2010 godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 25.773.000,00 eura I neto profit u iznosu od 1.078.000,00 eura.

Od dana osnivanja KROLING uspješnim vođe­njem, stručnim prilazom dobijenim poslovima, korišćenjem savremenih građevinskih mašina i opreme, kao i kvalitetnom izvođenju i poštovanju ugo­vorenih rokova ostvaruje brz rast.
Svojim Investitorima, KROLING pruža kvalitetne građevinske radove (betonske, armiračke, zidarske, tesarske, krovo-pokrivačke i dr. zanatske poslove u građevinarstvu) po korektnim cijenama.

Gradilišta KROLING-a se nakon ugovaranja posla formiraju i opremaju materijalom, opremom i ljudstvom, sa imperativom da kvalitet i dinamika ugovorenih radova budu na evropskom nivou.

Preduzeće danas ima reputaciju u izvođenju građevinskih radova visokogradnje u Crnoj Gori, kao jedna od liderskih firmi iz oblasti građevina­rstva. Dosadašnji uspješno završeni i realizovani poslovi, ukazano povjerenje Investitora, sadašnji ugovoreni poslovi - preporučuju KROLING kao renomi­ranog Izvođača u crnogorskom građevinarstvu.

STANJE RADNE SNAGE I ORGANIZACIJA U PREDUZEĆU

Ljudski potencijali, oprema, mehanizacija i savremena organizacija su omogućili stvaranje firme sa zavidnim poslovnim rezultatima i brojnim, uspješno završenim, poslovnim poduhvatima. Preduzeće je preraslo u savremenu građevinsku firmu, koja je osposobljena tehnički i kadrovski za realizaciju složenih građevinskih radova.

Naši kadrovi su visokoobrazovani ljudi, koji žive, misle i rade u sadašnjem trenutku, ljudi koji su ambiciozni, imaju volju da rade, uče, svakodnevno se usavršavaju, i koji su po svojoj prirodi pozitivne i progresivne ličnosti.
Šta je ključ uspjeha Krolinga ?

1.Pravilna poslovna politika,
2.Stručan menadžment,
3.Dobro obučeni kadrovi,
4.Korektan odnos prema tržištu,
5.Kvalitet izgradnje i poštovanje rokova,
6.Dobra organizacija unutar same firme i po gradilištima.
Naše profesionalno osoblje neprestano radi na sticanju i održavanju poverenja naših klijenata. Radi ostvarenja tog cilja i pružanja visoko kvalitetnih profesionalnih usluga, vodimo se principima:
integriteta i nezavisnosti,
objektivnosti,
kvaliteta i efikasnosti,
stručnosti,
etike